Три ретро лампови усилвателя

Участват лампите EL34, EF86, 12AX7 (ЕСС83), EL84

Антон Оруш Последна промяна на 20 декември 2015 в 13:05 27298 6

Както знаем, в зависимост от честотата на усилваните колебания усилвателите се делят на простояннотокови и променливотокови. Вторите се делят на ниско- и високочестотни и широколентови. НЧУ усилват променливи токове и напрежения от звуковия обхват, тоест от няколко десетки Hz до 15-20 kHz. Заедно с широколентовите, НЧУ се наричат още апериодични усилматели, защото като свързващи елементи между стъпалата им се използват апериодични вериги със специално подбрани параметри. Такъв усилвател дава еднакво усилване в широк честотен диапазон.

Съкращения и символи на данните за електронни лампи

По-долу са дадени данните на всяка от лампите, участващи в предложените схеми – стойности на тока, съпротивления, напрежения на решетките. Могат да бъдат разчитани с помощта на следните указания, а те ще бъдат полезни, за разчитане на други данни на електронни лампи въобще:

d Външен диаметър на лампата

Ea Напрежение на анода

Eа макс Максимално напрежение на анода

Еа раб Работно напрежение между анода и катода (при запален тиратрон)

Ez Напрежение на запалване

Eaz Напрежение на запалване от страна на анода

Еекр Напрежение на екрана на електронните индикатори

Естаб Напрежение на стабилизация

Ераб Работно напрежение (при запалена лампа)

Eg Напрежение на решетката

Eg макс Максимално напрежение на решетката

Eg1 Напрежение на първата решетка

Eg2 Напрежение на втората решетка

Eg2 макс Максимално напрежение на втората решетка

Eg3 Напрежение на третата решетка

Eg4 Напрежение на четвъртата решетка

Eg5 Напрежение на петата решетка

f макс Максимална честота

h Височина на лампата

Ia Аноден ток

Ia макс Максимална амплитуда на аноднотоковия импулс

Ia ср Постоянен изправен ток

Ig2 Ток във втората решетка

Iекр Ток в екрана на електронните индикатори

If Отоплителен ток

Iк макс Максимален общ катоден ток

Iмакс Максимален ток през стабилитрона

Iмин Минимален ток през стабилитрона

I0 Изправен ток (средна стойност)

I0 макс Максимален изправен ток

Iстаб Ток на стабилизиране на бареторите

Is Ток на насищане, съответно максимален общ катоден ток (при генераторните лампи)

Iz Ток във веригата на запалителния електрод

k Коефициент на нелинейни изкривявания

Pa макс Максимално допустима загубна мощност на анода

Pg1 макс Максимално допустима загубна мощност на управляващата решетка

Pg2 макс Максимално допустима загубна мощност на екранната решетка

Ризх Полезна мощност

Ra Анодно товарно съпротивление

Rк Катодно съпротивление

Rш Еквивалентно шумово съпротивление

Rg1 макс Максимално решетъчно съпротивление

R1 Вътрешно съпротивление на лампата

Свх Входен капацитет

Сизх Изходен капацитет (за диоди капацитет анод—катод Сак)

Cag1 Проходен капацитет

S Стръмност на лампата

tок Околна температура

Ua макс Максимална амплитуда на променливото анодно напрежение

Ua зап Анодно напрежение за запалване

Ug зап Решетъчно напрежение за запалване

Uf Отоплително напрежение

U макс Максимално напрежение между катода и отоплителната жичка

Ug1 еф Променливо ръшетъчно напрежение, ефективна стойност

Ui Пад на напрежение в лампата

Uзап Напрежение на запалване

Uстаб Напрежение на стабилизация

ΔU Изменение на напрежението на стабилизация при изменение на тока от Iмин до Iмакс

U2 еф Променливо напрежение във вторичната страна на трансформатора, ефективна стойност

αмин Минимален ъгъл на тъмния сектор на екрана на електронните индикатори в градуси, съответно минимална дължина на тъмния стълб в мм

αмакс Максимален ъгъл на тъмния сектор на екрана на електронните индикатори в градуси, съответно максимална дължина на тъмния стълб в мм

τ Време за предварително подгряване на катодите на газотроните и тараторните, също продължителност на импулса на анодното напрежение и ток

τпуск Продължителност на пусковия (запалителния) импулс в микросекунди

τскл Време за предварително подгряване на катодите на газотроните и тиратроните след продължително престояване на склад

μ Статичен коефициент на усилване на лампата

EL34

EL34 е висококачествен изходен пентод. Аналози - 6CA7 и 6П27С. Предназначен за работа в еднотактови и двутактови крайни стъпала на НЧУ. Работи във всяко положение. Произвежда се в стъклен корпус с 7 метални извода, октален цокъл.


EF86

Това е нискочестотен пентод с девет метални извода за стандартен новален цокъл. Използва се във входните стъпала на звуковъзпроизвеждащи, звукозаписни и усилвателни апарати. Понякога в България може да се срещне и руският й аналог 6Ж32П или (по-рядко) американският 6267.

ЕСС83/12АХ7

Двоен триод със стандартен 9 пина за 9-пинов (новален) цокъл.. Среща се (най-често в европейското си означение ЕСС83) в почти всеки западен китарен усилвател.EL84

Изходен пентод, предназначен за еднотактни и двутактни нискочестотни усилватели. Оксиден катод с непряко отопление. Произвежда се в стъклен корпус с 6 метални извода за стандартен цокъл. Маса – около 20 г.

 Hi-Fi усилвател с паралелно-противотактно крайно стъпало

Първото стъпало е предусилвателно и е изпълнено с лампи EF86. Свързано е галванически (без разделителен кондензатор) със следващото фазоинверсно стъпало. То е изпълнено с двойния триод ЕСС83 по схема с обща катодна връзка. Решетката на триодната система в долната схема е заземена по променлив ток през кондензатора С3. Следователно, между решетката и катода се подава НЧ напрежение, получено върху общото катодно съпротивление. Благодарение на това свързване върху съпротивленията R8 и R10 се получават противофазни НЧ напрежения, които са необходимо за работата на крайното стъпало. То е изпълнено с лампи EL84 по паралелна противотактна схема. Съпротивленията R10, R14, R17 и R18 служат за предпазване от самовъзбуждане.

Изходната мощнот на усилвателя е около 8 вата при клирфактор 1-2 %. Честотната му лента е от 20 Hz до 20 kHz при неравномерност +/- 2 dB, а чувствителността му – 200 mV. При дадената схема изходният трансформатор има следните данни: ламела Ш-32, набор 28 мм; секция СЕ – 566 навивки, EG – 24 навивки, GF – 120 навивки със среден извод, FD – 24 навивки, – 566 навивки – всички от ПЕЛ 0,9.

30-ватов Hi-Fi усилвател

Интересното в този усилвател е това, че той е противотактен от входа до изхода. Интерес представлява и фазоинверсното стъпало, тъй като в сравнение с много други схеми то дава най-добра симетрия. Инверсията се извършва чрез кръстосано свързване на решетките и катодите на двете лампи Л1 и Л2. Понеже сигналът трябва да се подаде в решетката на едната и в катода на другата половина на лампата Л2, входното съпротивление се получава много малко, поради което се налага лампата да работи като катоден повторител, галванически свързана с второто стъпало.

Сигналът, получен от изхода на фазоинверсното стъпало, се подава на един противотактен предусилвател, изпълнен с двойния триод ЕСС82. Крайното стъпало, изпълнено с лампи EL34, е по паралелно-противотактна схема.

Целият усилвател е обхванат от дълбока отрицателна обратна връзка.

Изходната мощност на усилвателя е 30 вата при клирфактор под 1%. Честотната му лента е от 15 Hz до 22 kHz При дадената схема изходният трансформатор (дросел) има следните данни: ламела Ш-28, набор 45 мм; секции: 2 х 45 навивки от ПЕЛ-2,0 (за 5 ома), 2 х 58 навивки от ПЕЛ-1,4 (за 15 ома), 2 х 250 навивки от ПЕЛ-0,4 (за 150 ома), 2 x 380 навивки от ПЕЛ-0,4 (за 300 ома) и 2 x 450 навивки от ПЕЛ-0,4 (за 500 ома).

35-ватов усилвател с паралелно-противотактно крайно стъпало

Първото стъпало, в решетъчната верига на което е поставен регулаторът на усилването, работи като обикновен усилвател на напрежение. Второто стъпало, изпълнено с двойния триод ЕСС83, е фазоинверсно с обща катодна връзка и галванически свързано с предусилвателя.

Крайното стъпало е изпълнено с лампи EL34 по паралелно- противотактна схема. Целият усилвател е обхванат от честотно зависима отрицателна обратна връзка (около 18 dB), като за тази цел изходният трансформатор се свързва с катода на първото стъпало. В усилвателя е предвиден контрол на амплитудата на сигнала н крайните лампи с ЕМ87. Потенциометърът на входа на същата лампа ЕМ87 се нагласява в такова положение, че пълната индикация да отговаря на пълната мощност на усилвателя, която не трябва да се превишава.

Изходната
мощност на усилвателя е 35 вата. При тази мощност клирфаторът е само 0,5% за 60 Hz, 0,3% за 1 kHz и под 0,7% за 8 kHz. Честотната му лента (при неравномерност 0,2 dB) е от 20 Hz до 10 kHz. Чувствителността на усилвателя е 500 mV, която може да се увеличи чрез използуването на подходящ предусилвател, За изходния трансформатор (дросел) може да се използува пакет ламарина от мрежовия трансформатор на радиоприемниците "Мелодия", като се навият 2 x 500 навивки, с отклонение 2 X 50 навивки, за изход 7 ома. Желателно е да се използува по възможност по-дебел проводник.

Антон Оруш, Sandacite.bg - www.sandacite.bg

Източници:

12AX7 - http://heavil.ru/?p=1892

EF86 - http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/radiolampy_svetlana/ef86/238-1-0-1857

Боянов, Йордан. Справочник по електронни лампи. София. Техника, 1966

Коларов, Иван. Схеми на висококачествени НЧ усилватели. София, Техника, 1964

Справочные данные EL34 - http://d-vt.ru/el34.html

Справочные данные EL84 - http://d-vt.ru/el84.htmlНай-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

6015

6

чичо

11.06 2018 в 13:50

Допълвам коментара за ламповите усилватели. Само под 10W изходна мощност могат да се реализират схеми с безтрансформаторен изход. Виждал съм само две такива. Трансформаторите са скъпо и трудно за изпълнение съоръжение. Почти невъзможно е да се постигнат еднакви параметри в отделните бройки в широк честотен диапазон за максимална мощност. При СОЦА имаше понятие качество, заменено сега с далавера. Дори да има идеалните технологични съоръжения за производство, то лаковата изолация старее. След няколко (5-8 г) тя е покрита с микро пукнатини и влагата от конденза прави най-често междувиткови къси. Все пак човек е щастлив в мисловния свят. Ако трябва да измерва прехвалените технически параметри нещастието е сигурно.

6015

5

чичо

11.06 2018 в 12:59

Съвсем същият ефект притежават и трансформаторните крайни стъпала с транзистори - първо германиеви после силициеви. Вземахме ги от електронното запалване на ЗИЛ -130. Пълната симетрия, стабилният преобразуващ елемент-трансформатор, има решаващо значение. Някога изработвах такива по различни схемни решения. С оглед 45 годишен опит мога уверено да твърдя, че тай-важният елемент е драйверния и съответно изходен трансформатор. Не съветвам никой да се занимава с изработката на трансформатор независимо какъв е. Направил съм над 500-600 с мощност до 1kW.

6015

4

чичо

11.06 2018 в 12:46

30.12 2015 в 18:30

Радиолюбител се казва на тези, които имат радиостанции и си говорят със себеподобни. Изисква се лиценз за радиолюбител. В статията се говори за усилватели.

21.12 2015 в 13:42

Но мръсните еврогейове неолиберасти ги умориха, така ли стана?

20.12 2015 в 22:11

българските радиолюбители бяха едни от стай-сръчните!