Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на фундаментални изследвания и за млади учени - 2016

Наука ОFFNews Последна промяна на 30 юни 2016 в 13:27 3006 0

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ стартира два конкурса - за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г. и конкурс за определяне на управител на фонда, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и за млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. е 18 000 000 лв., от които 9 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта на техническите науки (3 060 000 лв.) и физическите науки (2 160 000 лв.).

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв., от които 400 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

Проектните предложения се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания": гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.

Кандидатите могат да са акредитирани висши училища и научни организации. Изискването е те да са пряко отговорни за изпълнението на проекта, а не да действат като посредници и да извършват дейностите от свое име и за своя сметка.

Кандидатите трябва да извършват фундаментални научни изследвания и дейността им да е изцяло с нестопански характер. Ако извършват стопанска и нестопанска дейност, то те трябва да са ясно разграничени, както и начинът им на организация да позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и в случаите:

 • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
 • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
 • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

По процедурата за фундаментални научни изследвания кандидатите могат да участват съвместно с партньори.

Условията за допустимост на кандидатите са приложими и към всеки участник в Обединението.

Бенефициентите могат да възложат някои дейности на изпълнители по реда на ЗОП. Изпълнителите в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.

Кандидатите ще бъдат проверявани и ще връщат финансиране, ако включват в проектите дейности, които вече са финансирани от други източници. Недопустимо е участие на проекти, които не включват фундаментални изследвания или дейности, започнали преди подписване на договор за финансиране.

По процедурата за млади учени кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).

Управителният съвет на фонда обяви и конкурс за управител, като към кавдидата има изискване да притежават най-малко 3 години опит на управленска длъжност в научна организация или във висше училище или негово звено, или в управление на проекти, или програми (като ръководител на проект или координатор на български колектив на международен проект) в областта на научните или научно-приложните изследвания, или в мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните или научно-приложните изследвания. Бъдещият управител на фонда трябва да познава нормативната уредба и националните стратегически документи, свързани с финансиране на научни изследвания и дейността на фонда, да притежава основни компютърни умения за работа с офис приложения и да ползва английски език.

За поста не могат да кандидатстват ректори, заместник-ректори и декани на факултети във висшите училища; председател, заместник-председател и научен секретар на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия. Ограничение има и за директор и заместник-директор на научни институти, на националните центрове по проблемите на общественото здраве или ръководител на други научни организации и техните заместници; ръководител или член на научен колектив на текущи проекти, които са финансирани от ФНИ. До конкурса не се допускат и хора, причинили виновно имуществени вреди на фонда.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване и за конкурса за управител може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ http://www.fni.bg

Пресцентър на МОН

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !