Що е то критично мислене

Ваня Милева Последна промяна на 10 ноември 2022 в 00:01 6270 0

Илюстрация, създадена с помощта на AI Dream от НаукаOFFNews

Критичното мислене е способността да се съмнявате систематично, да проверявате това, което е чуто или прочетено, и да отхвърляте невярна информация, без да приемате нищо по подразбиране. Това е и способността да се подчертават, обобщават и сравняват явления или събития.

Способността да се мисли критично изисква мислене от по-висок порядък, отколкото просто способността да се припомня информация.

Терминът "критичен" идва от гръцката дума kritikos, което означава „способен да преценява или различава“. Доброто критично мислене е свързано с правенето на надеждни преценки въз основа на надеждна информация.

Дефинициите на критичното мислене, неговите елементи и свързаните с него дейности изпълват образователната литература от последните четиридесет години.

Критичното мислене е описано като способност:

 • за поставяне под въпрос,
 • за потвърждаване и тестване на предходни предположения,
 • да се разпознава двусмислието,
 • да се изследва, тълкува, оценява, разсъждава и отразява,
 • да се вземат информирани преценки и решения,
 • да се изясняват, формулират и обосновават позиции.

Прилагането на критично мислене не означава да отричаме всичко или да се фокусираме върху грешките. Това означава да можем да изясним мисленето си, така че да можем да разрешим проблем или да интерпретираме информация и да използваме тази интерпретация, за да стигнем до информирано решение или преценка (например проектиране на мост, отговор на мнение или разбиране политическа мотивация).

Критичното мислене включва и правото на грешка, защото нашата гледна точка може да е далеч от реалността, което означава, че тя също трябва да бъде поставена под въпрос. Ако притежавате всички тези способности, значи сте способни да мислите критично.

Откъде идва

Концепцията за критично мислене води началото си от времето на древногръцките философи. Техните предположения, изводи и методи постепенно се обединяват в един цялостен поглед върху темата.

През XVII в. френският философ Рене Декарт описва в своето „Разсъждение за метода“ („Discours de la Métode“) метода на радикалното съмнение, чиято основа е "скептицизмът", "съмнението във всичко". Известната теза на Декарт: "Мисля, следователно съществувам". Според него това е позицията, която не изисква доказателства, и първата истина, от която може да се тръгне по пътя към откриването на нови истини.

Един от създателите на принципа на "критичното мислене" е Джон Дюи, американски философ и педагог от началото на 20 век. В своите изследвания Дюи описва методи и инструменти, които позволяват на човека да решава различни проблеми. Той използва понятието "изследване" (англ. inquiry), за да опише набор от целенасочени действия за превръщане на неясна проблемна ситуация в добре структурирана и следователно решима. Има няколко последователни стъпки, които трябва да бъдат предприети: формулиране на проблема, предлагане на хипотези, проверка със собствени действия.

Как да развием критично мислене

Твърди се, че хората, които прилагат последователно критично мислене, имат критично мислене, но никой не се ражда по този начин. Това са качества, които се научават и подобряват чрез практика и приложение.

В академичния контекст критичното мислене най-често се свързва с аргументи. Може да мислите критично за аргументите на други хора или да създадете свои собствени. Следователно, за да станете по-добър критично мислещ, трябва да научите как да:

Както изображението илюстрира, уменията и качествата за критично мислене са взаимосвързани и трябва да работят заедно, за да бъде вашето критично мислене ефективно.

Шест ключови стъпки за развиване на вашите умения за критично мислене

1. Изяснете целта и контекста на вашето мислене. Живеем в свят, пренаситен с информация с различно качество и уместност. За да бъдете ефективен критично мислител, трябва да се съсредоточите върху собствената си цел и контекст, така че да избегнете претоварването с информация и да следите собствената си линия на мислене. 

2. Подлагайте на съмнение източниците си. Не всички източници на информация са еднакво достоверни, точни или подходящи. Проверката на вашите източници ще изостри мисленето ви, ще ви помогне да изберете най-подходящата информация и ще подготви почвата за по-нататъшен анализ и оценка.

3. Идентифицирайте аргументите. Аргументи могат да се намерят навсякъде. Всеки път, когато някой се опитва да покаже, че нещо е вярно, или да убеди някой друг да се съгласи с тях, може да намери аргумент. Способността за идентифициране на аргументи е едно от най-полезните умения за критично мислене. 

Академичните аргументи са по-формулирани и задълбочени от аргументите, използвани в ежедневните разговори и медиите. Те са представени на официален академичен език, включват най-добрите актуални доказателства и използват изрични аргументи в подкрепа на своите твърдения.

Академичните аргументи обикновено са по-сложни. Те разглеждат уместни твърдения и противоположни твърдения, както и широк набор от причини, подкрепени с доказателства. Това често означава, че те включват отговори на аргументи и контрааргументи на други учени, всеки със собствен набор от причини и подкрепящи доказателства. Доказателствата в академичните аргументи могат да бъдат доста обширни и обикновено се основават на изследвания и набор от надеждни и подходящи източници.

4. Анализирайте източници и аргументи. Да анализираш нещо означава да го изследваш подробно, обясняваш и тълкуваш. За целите на критичното мислене трябва да можете да изследвате източници, аргументи, теории и процеси и да обяснявате как работят. Добрият анализ също включва изследване, тълкуване и обяснение на взаимодействието на доказателства, разсъждения, предположения, методологии, твърдения и аргументи.

5. Оценявайте аргументите на другите. Оценката трябва да вземе предвид и да обясни относителните силни и слаби страни на вашите източници и аргументите, които се представят. Трябва да можете да оценявате аргументите, твърденията, които подкрепят тези аргументи, доказателствата, които подкрепят тези твърдения, и мотивите, които ги свързват. 

6. Създайте свои собствени аргументи. Създаването на аргументи се състои от обединяване на доказателства, разсъждения и твърдения и разработване на вашето собствено основно твърдение. Създаването на аргументи се нарича още синтез. Когато създавате аргументи, вие обединявате прозренията от вашия анализ и оценка. Вие също така обмисляте как вашето критично мислене може да се приложи в по-широк контекст и какви нови прозрения и перспективи носи то.

Примери за умения за критично мислене, нагласи и практики

По-долу са дадени четири примера за умения, нагласи и практики за критично мислене. Това в никакъв случай не е изчерпателен списък на всички умения за критично мислене, защото уменията, които използвате, ще зависят от вашия конкретен контекст.

Умения за задаване на въпроси

 • Подлагате на съмнение уместността и надеждността на това, което чувате, четете или виждате.
 • Подлагате на съмнение авторитета и целта на това, което което чувате, четете или виждате.
 • Бъдете любознателни и любопитни, винаги търсете истината, вместо да приемате нещата без съмнение.

Как изглежда доброто задаване на въпроси на практика?

 • Четете редакционна статия във вестник и разбирате, че авторът не е експерт в областта и аргументите, които представя, имат за цел да убедят читателя да гласува за (или против) определена политическа партия или решение.
 • Диетолог съветва своя пациент да не се доверя на съветите, които пациентът е прочел в интернет, за ползите от шоколада, тъй  изследването е проведено от производител на сладкарски изделия.

Аналитични умения

 • Внимателно разглеждате идеи и информация.
 • Системно изследвате всички аспекти на даден проблем и разглеждате всеки елемент в по-широк контекст.
 • Правите връзки между идеите.

Как изглежда анализът на практика?

 1. Гледате редакционна статия в новините и сравнявате всяко твърдение на журналиста с доказателствата, генерирани от организации, несвързани с властта или с икономически интереси по темата.
 2. Епидемиолог събира всички данни от проучвания за поведението по време на пандемия и сравнява всеки модел на поведение с разпространението на болестта в различни райони.

Умения за оценка

 • Разпознавате (и избягвате) грешките в разсъжденията.
 • Обмисляте какво се подразбира от това, което чувате, четете или виждате.
 • Сравнявате различни гледни точки и аргументи и посочвам техните силни и слаби страни.

Как изглежда оценяването на практика?

 1. Когато слушате радиокоментатор по актуална тема, разбирате, че коментаторът критикува защитника на дадена политика и никога не разглежда неговите аргументи.
 2. Изследовател в областта на психологията събира данни от стотици участници, за да докаже хипотезата си за връзката между насилието с огнестрелно оръжие и видеоигрите, но след като обработва данните, установява, че хипотезата му не се потвърждава. След това изследователят оповестява, че хипотезата му не се подкрепя от данните, в авторитетно академично списание.

Умения за синтез

 • Използвате логиката и разума, за да формулирате заключенията и аргументите си.
 • Използвате убедителни доказателства, основани на анализ и оценка, за да подкрепите заключенията си.
 • Разглеждате по-широката картина или контекста и използвам силни доказателства и аргументи, за да формулирате заключенията, решенията, преценките и аргументите си.

Как изглежда синтезът на практика?

 1. Родител решава да ваксинира детето си, след като прочита за ползите и рисковете в статия, написана от уважаван имунолог в The Conversation, и след като обсъжда решението с общопрактикуващия си лекар.
 2. Инженер оспорва подхода на своя ръководител към проектирането на медицинско изделие, като представя резюме на събраните от него експериментални данни.

Още

Изяснете вашата цел и контекст
Изясняването на вашата цел и контекст ще ви помогне да съсредоточите мисленето си и да избегнете претоварване с информация и разсейване.

Подлагайте на съмнение източниците си
Научете как да избирате източници на информация, които са най-достоверни, точни и подходящи за вашите мисловни задачи.

Идентифицирайте аргументите
Способността да идентифицирате аргументи ще ви помогне да разпознаете основните точки, направени във вашите източници.

Анализирайте източници и аргументи
За да демонстрирате своето критично мислене, трябва да можете внимателно да изследвате източници, аргументи, теории и процеси и да обяснявате как работят.

Оценявайте аргументите на другите
Като критичен мислител трябва да можете да оценявате аргументите, както и твърденията, доказателствата и разсъжденията, които ги съдържат.

Създайте свой собствен аргумент
Научете как да събирате доказателства, разсъждения и твърдения и да създавате свой собствен аргумент.

Несъвършенства и препятствия

Все още има нерешени въпроси в изследването на критичното мислене. Например как да го включите, когато е необходимо? Какви психологически механизми гарантират, че критичното мислене работи сигурно?

Човешката психика по дефиниция е пристрастна и съответства на начина на живот на субекта, тя е предназначена да филтрира и модифицира реалността, за да може субектът да действа по-ефективно в света.

Разнообразието на тези капани е описано най-добре от Даниел Канеман, който получава Нобелова награда през 2002 г. за своите изследвания. Теорията на Канеман за ограничената рационалност откроява т.нар. мисловни евристики - когнитивни изкривявания, които би трябвало да ни позволят да се адаптираме ефективно, но всъщност могат да доведат до погрешни изводи.

Например, когато за отправна точка приемаме минимален контекст или "рамка", а не широкия контекст, в който се взема решението ни. Или когато се съсредоточаваме само върху информацията, с която разполагаме в момента, и не се опитваме да получим по-подробна или по-богата информация. Друг пример е, когато избираме само информация, която подкрепя нашата гледна точка, и пренебрегваме тази, която я поставя под въпрос. Добрата новина е, че ако разберем каква е причината за грешката, можем да се научим да я преодоляваме - т.е. понякога е важно просто да знаем, че я има.

Източник:

What is critical thinking?, Monash University

What is Critical Thinking?,  University of Louisville

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !