Изследвани са границите на ядреното съществуване

Ваня Милева Последна промяна на 07 август 2023 в 00:01 2135 0

Графика на Сегре, показваща свързаните изотопи на елементите между азота и фосфора. Ан и колегите му са открили натрий-39, който вероятно е изотопът на капковата линия за натрия [1]. Крауфорд и колегите му са измерили пет неизвестни досега времена на живо

Кредит APS/Alan Stonebraker

Графика на Сегре, показваща свързаните изотопи на елементите между азота и фосфора. Ан и колегите му са открили натрий-39, който вероятно е изотопът на капковата линия за натрия [1]. Крауфорд и колегите му са измерили пет неизвестни досега времена на живот на изотопа [2]

Изследователите са открили най-тежкия известен свързан изотоп на натрия и са определили характеристиките на други богати на неутрони изотопи, предлагайки важни критерии за усъвършенстване на ядрените модели.

Неутронната капкова линия бележи границата на ядреното съществуване - посочва изотопите на даден елемент с максимален брой неутрони. Добавянето на неутрон към изотоп на капковата линия ще доведе до разкъсване на изотопа и освобождаване на един или повече от неговите неутрони. Картографирането на капковата линия е основна цел на съвременната ядрена физика, тъй като тази граница е полигон за изпитване на ядрени модели и има значение за разбирането ни за неутронните звезди и за синтеза на елементи при звездните експлозии.

Сега изследвания на две групи разширяват познанията ни за свойствата на ядрата в близост до капковата линия [1, 2]. Работейки в "Фабриката за радиоактивни изотопни лъчи" (RIBF - Factory of Radioactive Isotope Beam) в Япония, Дент Соун Ан (Deuk Soon Ahn) от RIKEN и колегите му са открили натрий-39 (39Na), който вероятно бележи мястото на капковата линия за най-тежкия елемент досега (схемата горе) [1].

Междувременно, в първите експерименти, проведени в наскоро откритата "Инсталация за редки изотопни лъчи" (FRIB - Facility for Rare Isotope Beams) в Мичиганския държавен университет, Хедър Крауфорд (Heather Crawford) от Националната лаборатория "Лорънс Бъркли" и колегите ѝ са изследвали богати на неутрони изотопи на елементи, близки до натрия, като са направили измервания на неизвестни досега времена на живот на изотопите [2].

Атомното ядро се състои от неутрони и протони, чието сцепление се осигурява от една от четирите фундаментални сили - силната ядрена сила. Броят на протоните (Z) в ядрото определя химичния елемент. Ядрата на даден елемент с различен брой неутрони (N) се наричат изотопи.

Ядрата и техните изотопи могат да бъдат представени в двуизмерната диаграма на Сегре, която показва всички свързани изотопи, включително стабилните - тези, които съставляват по-голямата част от света около нас, и радиоактивните изотопи - които се разпадат до стабилни. За даден елемент могат да се добавят неутрони, докато силната ядрена сила е достатъчно силна, за да свърже ядрото, което в края на краищата води до "изтичане" на неутрони. Тази граница на богатата на неутрони страна на диаграмата е границата на изтичане на неутроните.

Диаграма на нуклидите за въглерод към флуор. Режими на разпадане    протонна емисия .   позитронна емисия или улавяне на електрони __ стабилен изотоп     бета разпад     неутронна емисия. Кредит: National Nuclear Data Center

След повече от столетие ядрени изследвания са открити елементи чак до Z = 118 (оганесон). Затова е странно, че неутронната граница е известна само до неона (Z = 10), където се намира при N = 24.

Две предизвикателства усложняват разширяването на капковата линия: малката вероятност, с която най-богатите на неутрони ядра могат да бъдат произведени в лаборатория, и след като е наблюдаван предполагаем изотоп от капковата линия - затруднението да се изключи съществуването на още по-богати на неутрони изотопи на същия елемент.

За да получат тези неуловими ядра, изследователите използват ускорители, в които интензивни, високоенергийни лъчи от стабилни, но вече богати на неутрони ядра се удрят в твърди мишени, предизвиквайки ядрени реакции с ядрата на мишените, при които се получават множество различни нуклиди.

За да произведат 39Na, Ан и колегите му започват с 16-GeV сноп от 48Ca ядра, които се удрят със скорост 3 × 1012 ядра в секунда върху мишена от Be атоми. След това нуклидите, излизащи от сблъсъците, преминават през поредица от магнитни спектрометри, настроени така, че да максимизират предаването на ядрата на 39Na и да минимизират това на замърсителите. На изхода на спектрометрите ядрените детектори определят стойностите на Z и N на всяко ядро. Екипът докладва за девет случая на откриване на 39Na, събрани в рамките на двудневен експеримент, при който приблизително 5 × 1017 ядра на 48Ca са попаднали върху мишената от берилий - откритие, по-трудно от намирането на пословичната игла в купа сено!

Съществуването на 39Na дава информация за ядрената стабилност и структура, предлагайки важен критерий за ядрените модели. Забележителна особеност на капковата линия, която се намира при N = 16 за кислорода (Z = 8), е, че тя се простира до 22 за флуора (Z = 9); до 24 за неона (Z = 10); и, както разкриват новите данни, до поне 28 за натрия (Z = 11).

Тази особеност предполага, че с увеличаването на Z повишената енергия на свързване позволява на ядрата да включват повече неутрони, оставайки свързани. Предишни изследвания сочат, че такава допълнителна способност за свързване вероятно е следствие от деформацията на ядрата: например за 24O се предполага, че има сферична форма [3], докато за богатите на неутрони ядра със Z ≥ 9 се смята, че имат изпъкнала форма, наподобяваща топка за ръгби. Това поведение може да се обясни в рамките на модела на ядрената обвивка (Nuclear shell model), разработен за първи път от нобеловите лауреати Мария Гьоперт-Майер (Maria Goeppert Mayer) [4] и Ханс Йенсен (Hans D. Jensen) [5] и усъвършенстван през последните 70 години.

Ядрата се изграждат чрез добавяне на протони и неутрони. Те винаги ще запълват най-ниското налично ниво, като първите два протона запълват ниво нула, следващите шест протона запълват ниво 1 и т.н. Както при електроните в периодичната таблица, протоните в най-външната обвивка ще бъдат относително хлабаво свързани с ядрото, ако има само няколко протона в тази обвивка, тъй като те са най-отдалечени от центъра на ядрото. Следователно ядрата, които имат пълна външна протонна обвивка, ще имат по-висока ядрена енергия на свързване от други ядра с подобен общ брой протони. Същото важи и за неутроните.

В моделите, базирани на ядрени обвивки, протоните и неутроните заемат различни нива и деформацията се предизвиква, когато енергийният ред на тези обвивки се промени, което може да се случи при добавяне на неутрони.

Наблюдението на 39Na предлага важно потвърждение на тези модели. По-специално, един сложен модел на обвивките, предложен през 2020 г., правилно предсказва не само позицията на капковата линия за кислорода, флуора и неона, но и съществуването на 39Na [6].

Други по-груби модели обаче не успяват да обяснят новото откритие.

Например крайният модел на капката [7], който разглежда ядрото като течна капка, и така нареченият модел на масата на Хартри-Фок-Боголюбов [8] предсказват, че 39Na е несвързан.

Откриването на 39Na не доказва строго експериментално, че 39Na се намира на капковата линия, тъй като експериментите не изключват възможността да съществуват по-богати на неутрони изотопи на Na. Въпреки това моделът на обвивката, който правилно предсказва 39Na, също така показва, че той е най-богатият на неутрони свързан изотоп на Na [6].

Откриването на изотоп е само първата стъпка в изучаването на ядрената структура. Познаването на свойствата на изотопа, включително неговия период на полуразпад, маса, спин и характеристиките на възбудените му състояния, е необходимо за по-доброто ограничаване на ядрените модели и за оценка на тяхната предсказваща способност. Стартирал през май тази година (вж. Research News: Rare Isotopes for the Choosing), FRIB - проектиран да бъде водещият ускорител в света по отношение на възможностите за производство на екзотични изотопи - ще позволи на изследователите да произвеждат и изучават хиляди ядра, които са далеч от стабилността, някои от които ще бъдат създадени за първи път на Земята.

Кроуфорд и колегите му съобщават за първите резултати от FRIB. Тяхната инсталация също включва 48Ca лъч, но е настроена да произвежда по-тежки изотопи на елементи, богати на неутрони - със Z в диапазона 12-15 (Mg, Al, Si и P) - и да измерва времето им на живот. Екипът съобщава за неизвестни досега времена на живот за пет от тези изотопи. Повечето от получените стойности съвпадат добре с теоретичните прогнози, което е още една демонстрация на прогностичната сила на съвременните изчисления на моделите на обвивката [9]. Въпреки това изследователите наблюдават неочаквано намаляване на времето на полуразпад за 38Mg в сравнение с по-леките изотопи на Mg - малко несъответствие, което налага по-нататъшно усъвършенстване на изчисленията по shell-model.

Експериментите на FRIB все още не могат да изследват достатъчно богати на неутрони ядра, за да се достигне до капковата линия за елементите в областта Z = 12-15. Резултатите обаче идват от първия проучвателен опит на FRIB, при който съоръжението работи с по-малко от 1 % от целевия интензитет на йонния лъч. Постепенното увеличаване на интензивността, планирано за следващите месеци, ще позволи на съоръжението да получи достъп до по-широк набор от изотопи, което потенциално може да доведе до по-нататъшно разширяване на капковата линия.

След като границата на ядреното съществуване вече е известна до Z = 11 (ако приемем, че 39Na наистина се намира на капковата линия), остава да се изследва тера инкогнита от богати на неутрони ядра със Z ≥ 12. Някои от тях ще бъдат създадени от FRIB и други нови ускорители, които ще бъдат пуснати в експлоатация, като например "Съоръжението за изследване на антипротони и йони" в Германия. Други може би завинаги ще останат извън обсега на нашите земни лаборатории. Съществуването и свойствата им ще трябва да бъдат изведени чрез ядрени модели, чиято предсказваща сила ще бъде увеличена от все по-строгите тестове, предлагани от експерименти като тези, разгледани тук.

Справка:

  1. D. S. Ahn et al., “Discovery of 39NA,” Phys. Rev. Lett. 129, 212502 (2022).
  2. H. L. Crawford et al., “Crossing N = 28 toward the neutron drip line: First measurement of half-lives at FRIB,” Phys. Rev. Lett. 129, 212501 (2022).
  3. C. R. Hoffman et al., “Evidence for a doubly magic 24O,” Phys. Lett. B 672, 17 (2009).
  4. M. Goeppert Mayer, “On closed shells in nuclei. II,” Phys. Rev. 75, 1969 (1949).
  5. O. Haxel et al., “On the “magic numbers” in nuclear structure,” Phys. Rev. 75, 1766 (1949).
  6. N. Tsunoda et al., “The impact of nuclear shape on the emergence of the neutron dripline,” Nature 587, 66 (2020).
  7. P. Möller et al., “New finite-range droplet mass model and equation-of-state parameters,” Phys. Rev. Lett. 108, 052501 (2012).
  8. S. Goriely et al., “Further explorations of Skyrme-Hartree-Fock-Bogoliubov mass formulas. XIII. The 2012 atomic mass evaluation and the symmetry coefficient,” Phys. Rev. C 88, 024308 (2013).
  9. S. Yoshida et al., “Systematic shell-model study of β -decay properties and Gamow-Teller strength distributions in A ≈ 40 neutron-rich nuclei,” Phys. Rev. C 97, 054321 (2018).

Източник: Probing the Limits of Nuclear Existence Yorick Blumenfeld CNRS/IN2P3, IJCLab, University of Paris-Saclay, Orsay, France

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !