Ексклузивно Протеините и мазнините също повишават инсулина. Това означава, че диетата трябва да е персонализирана

Конференция по въпросите на обучението по физика

НаукаOFFNews Последна промяна на 16 февруари 2018 в 00:00 5100 0

46-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Европейски измерения на българското образование по физика“ ще се проведе от 13 до 15 април 2018 г. в Плевен.

В рамките на конференцията ще бъдат връчени и ежегодните награди за учители „Акад. Матей Матеев“ на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Научна програма на конференцията

Темата на конференцията „Европейски измерения на българското образование по физика“ бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет. Това решение бе мотивирано от 2 знаменателни дати за българската физическа общност: през 2018 г. се навършват 120 години от създаването на Българското физико-математическо дружество, предшественик на Съюза на физиците в България и 50 години от създаването на Европейското физическо дружество (European Physical Society – EPS). През същата година България председателства ЕС и е важно да използваме тези поводи, за да оценим нашите постижения в областта на образованието по физика, да ги сравним и обменим опит в това отношение с другите европейски страни.

Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади, постерно представяне на авторски разработки, кръгли маси.

Представените на конференцията одобрени доклади ще бъдат отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код.

Пленарните и секционни доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от посочените по-долу направления.

Основни тематични направления:

A. Средно образование

1. Европейски тенденции в българското училище през 19-ти и първата половина на 20-ти век.
2. Модернизиране на учебните програми по физика за средните училища (1945 – 2017)
3. Сравнителен анализ на лабораторния и компютърния експеримент в европейските и българските училища.
4. Проблеми и перспективи пред подготовката на учителите по физика в България и в други европейски страни.
5. Новаторски подходи и методи при преподаването на физика в средните училища.
6. Оценка на качеството на средното образование в България и от други международни измервания.
7. Ресурсно осигуряване на средното образование по физика в България и други европейски страни.

Б. Висше образование

1. Развитие на висшето образование по физика в Софийския университет.
2. Европейските традиции в развитието на научните изследвания и обучението в българските университети.
3. Структуриране (бакалавър, магистър, доктор) и съдържание на физическите специалности в България и други европейски страни.
4. Мястото на физиката в европейското и българското образование на студентите: а) по природни и математически специалности; б) по инженерно-технически специалности; с) по медицински специалности.
5. Европейските научни и образователни проекти – възможности и българското участие в тях.
6. Преходът средно – висше образование в България и в други европейски страни.
7. Държавно и частно финансиране на висшето образование у нас и в Европа.

Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема: „Аз и физиката“

На 14 април в рамките на 46-тата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема: „Аз и физиката“.

В рамките на тази сесия се предвиждат:

• Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката.
• Идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления.
• Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.
• По време на Младежката научна сесия се представят отличените есета от
Националния конкурс за ученици и студенти на тема „Великите физици на Европа“.

Конкурс за есета за ученици и студенти на тема: „Великите физици на Европа“

В есетата трябва аргументирано да се посочи приносът на избрания от участника учен за развитието на науката.

Авторите трябва да посочат научния ръководител на избраната тема, трите си имена и клас (възраст), учебното заведение с адрес и пощенски код,
както и електронна поща и телефон за контакт. Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: conf201 @phys.uni sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb bg.org

Краен срок: 28 февруари 2018 г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 31 март 2018 г. на сайта на СФБ, а награждаването ще се извърши на 14 април 2018 г. в Плевен по време на Младежката научна сесия в рамките на 46 тата Национална конференция по физика

Събитие с международно участие, последващо Международния фестивал „Наука на сцената“ 2017 г.

Целите, дейностите и организацията на международната мрежа на учителите по природни науки „Наука на сцената“ , ще бъдат представени от поканен член на Управителния й съвет. Ще се организира работилница, която ще представи един от най-добре представилите се български проекти на Международния фестивал в Дебрецен през 2017 г., както и методиката за създаване на съвместни проекти с участници в Международния фестивал от други страни. Ще бъде популяризирана и обсъдена подготовката на 7-мия Национален фестивал, който ще се проведе от 26-28.10.2018 г. в СУ „Васил Левски“, Севлиево.

На педагогическите специалисти, участвали в конференцията, ще се издават сертификати според Наредба 12 (чл. 47, 49 и 51), с която се регламентират организационните форми на продължаваща квалификация и начинът на присъждане на квалификационни кредити.

Квалификационен кредит могат да получат учители, представили на конференцията резултати от професионалната си дейност – доклади в секционни заседания, постерна сесия или по темата на кръглата маса “Как мотивирам учениците да участват в неформална учебна дейност”, както и от участие като ръководител на ученици в Младежката научна сесия. За целта в заявката трябва изрично да се посочи дали се кандидатства за получаване на кредити, темата на доклада и начинът и мястото на представяне. Въз основа на получения документ се присъжда квалификационен кредит от съответното РУО по месторабота.

Важни срокове:

30.01.2018 г.

– Попълване на заявките за участие и резюме на доклада (до 300 думи) на адрес:  https://goo.gl/forms/x0gnCKjJqSDhtEOs2

28.02.2018 г.

– Изпращане на пълен текст на докладите („camera ready“) на е-mail:  [email protected]

– Попълване на заявките за участие в Младежката научна сесия на  https://goo.gl/forms/iHvy6bLMVx8DuF852

– Изпращане на есетата за участие в Младежката научна сесия на е-mail:  [email protected]

– Плащане на ранна такса участие 

05.03.2018 г . – Получаване на второ съобщение
05.03.2018 г . – Краен срок за плащане на такса участие за желаещите да публикуват текста на доклада си
13.04.2018 г. – Регистрация и откриване на конференцията

ТАКСИ :

До 28.02.2018 г.:
За члеове на СФБ :
За участие с доклад – 30 лева;
за всяко следващо участие по 10 лева.
За нечленове на СФБ :
За участие с доклад – 40 лева;
за всяко следващо участие по 10 лева.

След 28.02.2018 г.:

За членове на СФБ :
За участие с доклад – 40 лева;
за всяко следващо участие по 10 лева.
За нечленове на СФБ :
За участие с доклад – 50 лева;
за всяко следващо участие по 10 лева.

За участие без доклад:
За членове на СФБ : 20 лева
За нечленове на СФБ : 25 лева

Ще се публикуват само доклад и, за които е внесена такса правоучастие до 5.03.2018 г.
Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително.

Банкова сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF

Изисквания за оформянето на докладите

Ще бъдат отпечатани само докладите, които отговарят на представените по-долу изисквания и бъдат изпратени до Организационния комитет по електронна поща на адрес: [email protected] до 28.02.2018 г. Материалите не бива да бъдат формат PDF, като се спазват следните изисквания:

1. Полетата да бъдат с размери:

- горно – 41 мм
- ляво – 35 мм
- дясно – 30 мм
- долно – 41 мм

2. Заглавие на доклада – главни букви, размер 14, шрифт Times New Roman, Bold, центрирано.
празен ред

Автори – размер 12, шрифт Times New Roman, курсив, след имената на авторите се дават наименованията на съответната месторабота.

Два празни реда

Текст – големината на буквите да бъде размер 12, шрифт Times New Roman, междуредие
– единично, подравнено от двете страни.

3. Фигури – JPEG, GIF или BMP, с разделителна способност 300 dpi
4. Докладът, заедно с фигурите и литературата, да не надминава:
8 страници за пленарните доклади;
4 страници за останалите доклади, които да не се номерират.

Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания!

Заявка за участие в конференцията по въпросите на обучението по физика 

Заявка за участие в Младежката научна сесия за ученици и студенти „Аз и физиката“

Събитието се организира от Съюза на физиците в България, Министерство на образованието и науката, СУ „Св. Климент Охридски“ – Физически факултет, Община Плевен, РУО Плевен, Фондация „Еврика“

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател : проф. д.ф.н. Евгения Вълчева
Зам.-председатели: доц. д-р Мая Гайдарова проф. д.ф.н. Иван Лалов проф. д.ф.н. Ана Георгиева

Секретари: Милка Джиджова, Лилия Атанасова

Членове: проф. д.ф.н. Александър Драйшу, проф. д-р Вили Лилков, проф. д-р Теменужка Йовчева, доц. д.ф.н. Виктор Иванов, доц. д-р Нели Димитрова, доц. д-р Вера Хаджимитова, Пенка Лазарова, Иванка Русалова, доц. д-р Елена Халова, Юлия Върбанова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ – ПЛЕВЕН:

Почетен председател : Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
Председател : Екатерина Илиева
Членове: Проф. Маргарита Александрова, Албена Тотева, Катя Трифонова, Ирена Борисова, Иво Джокин, Надежда Вълева, Даниела Узунова, Ванилия Беремска, Мария Маринова, Милена Маринова, Пенка Мончева, Ваня Руменова, Лилия Маринова, Руси Русев

Медийни партньори: Национално издателство "Азбуки", НаукаOFFNews

Адрес на Организационния комитет: 1164 СОФИЯ, ПК 6

Е-mail: [email protected] [email protected]/

за въпроси: http://www.phys.uni-sofia.bg/upb

тел. 02 86 27 660; 02 81 61 684

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !